Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami poprzez eksploatację składowiska odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie, Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych (Biokompostowni) oraz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Działalność Spółki polega w szczególności na:

1. Zarządzaniu składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
2. Przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji w Instalacji do odzysku odpadów Biodegradowalnych - Biokompostowni;
3. Prowadzeniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w tym w szczególności: odpadów niebezpiecznych i obojętnych, biodegradowalnych, innych niż niebezpieczne oraz odpadów wielkogabarytowych;
4. Bieżącej eksploatacji i końcowej rekultywacji zamkniętych kwater składowania odpadów;
5. Zagospodarowaniu strumienia odpadów wystawkowych pochodzących z terenu Miasta Poznania;
6. Unieszkodliwianiu biogazu w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz sprzedażą nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej;
7. Prowadzeniu przedsięwzięć sprzyjających utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta Poznania;
8. Prowadzeniu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, zbiórce odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odbiorze gromadzonych selektywnie odpadów;
9. Zbieraniu i odbiorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10. Odzysku, doczyszczaniu, selekcjonowaniu i sprzedaży odpadów;
11. Prowadzeniu edukacji ekologicznej;
12. Produkcji i sprzedaży nawozu organicznego;
13. Świadczeniu usług wynajmu sprzętu, maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki odpadami;
14. Prowadzeniu dzierżawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych wraz z usługą mycia;
15. Sprzedaży pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

Czas grać dalej Mostbet Online Casino. Zrób to.
Przygotuj się na pełne i ekscytujące wrażenia z gry w Lemon Casino, najlepszym miejscu dla wszystkich entuzjastów kasyn!