Składowisko odpadów w Suchym Lesie określane jest jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)). Składowisko zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gm. Suchy Las i miasta Poznania.

Na terenie Poznania od 2016 roku funkcjonuje Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK Spalarnia), co wraz ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi przyczyniło się do zaprzestania składowania zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Obecnie na składowisko trafiają m.in. zmieszane odpady budowlane, z czyszczenia ulic i placów, ze studzienek kanalizacyjnych i inne nie zawierające substancji niebezpiecznych. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod składowisko wynosi 57 ha. 

W skład obiektów składowiska wchodzą:

 1. Kwatery składowania odpadów i kwatery zrekultywowane:
  • P-1,P-2, P-3 nie eksploatowane i zrekultywowane kwatery składowiska,
  • S-1 kwatera zamknięta, planowana do rekultywacji,
  • S-2A kwatera w trakcie eksploatacji,
  • S-2B kwatera w trakcie budowy. 
 1. Budynek dyspozytorni z zespołem wag elektronicznych.
 2. Zaplecze biurowo - socjalno - warsztatowe.
 3. Zespół obiektów instalacji odgazowania i produkcji energii i ciepła - elektrociepłownia biogazowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 4. Zespół obiektów oczyszczania wód odciekowych składowiskowych wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą.
 5. Ekologiczno-edukacyjny plac zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną. 
 6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 7. Plac magazynowania i rozbierania odpadów wielkogabarytowych.
 8. Automatyczna myjnia kół i podwozi samochodowych.

 

• fot. Bartosz Jankowski • www.bartoszjankowski.pl •