W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone na nieruchomościach położonych na terenie Miasta Poznania. 

Spółka prowadzi 3 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Gratowisko Poznań Dębiec przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 w Poznaniu
Gratowisko Poznań Wschód przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu
Gratowisko Poznań Morasko przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie (teren składowiska odpadów).

Punkty czynne są w godzinach

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 8:00-16:00
środa 10:00-18:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 10:00-18:00
sobota 8:00-14:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych do Punktu

Z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące rodzaje odpadów:

 • papier
 • metale
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 • zużyte opony z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi 8 opon na rok kalendarzowy 
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odzież i tekstylia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (po wcześniejszym zabezpieczeniu, w tym w szczególności poprzez zabezpieczenie ostrych elementów w sposób zapewniający ochronę przed skaleczeniem)
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • filtry olejowe i powietrza
 • tusze i tonery
 • magnetyczne i optyczne nośniki danych 
 • olej silnikowy
 • czysty styropian opakowaniowy

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty następujące rodzaje odpadów:

 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg. 

Z terenu nieruchomości rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty następujące rodzaje odpadów:

 • papier 
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • szkło
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon na właściciela nieruchomości rekreacyjnej wynosi 8 opon na rok kalendarzowy
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej 
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia 
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (po wcześniejszym zabezpieczeniu)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • filtry olejowe i powietrza
 • tusze i tonery
 • magnetyczne i optyczne nośniki danych
 • olej silnikowy
 • czysty styropian opakowaniowy 

Rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane do Punktu

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzęt budowlany
 • zmieszane odpady budowlane
 • urządzenia przemysłowe
 • odpady poprodukcyjne
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butle gazowe
 • papa
 • okna plastikowe
 • gaśnice
 • wełna mineralna lub skalna
 • zanieczyszczony i szary styropian

 1. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK muszą być wcześniej posegregowane przez osoby je dostarczające oraz niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach, bądź w wyznaczonych przez pracownika obsługi PSZOK miejscach. 
 3. Odpady niebezpieczne należy umieszczać w odpowiednim pojemniku/kontenerze, zachowując szczególną ostrożność, w obecności pracownika obsługi PSZOK. 
 4. Bioodpady należy wysypywać z worków do właściwego oznakowanego kontenera.
 5. Bioodpady w postaci gałęzi i krzewów, a także drzewka świąteczne powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30 cm oraz objętości maksymalnej do 2 m3
 6. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zwierać innych odpadów; meble drewniane (szafy, szafki, regały) w miarę możliwości zaleca się, żeby były rozkręcone/rozłożone na pojedyncze elementy. 
 8. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów jednośladowych i samochodowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Limit wynosi 8 opon na rok kalendarzowy. 
 9. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

pszok 3

pszok 2

pszok 3