Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gratowisko

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone na nieruchomościach położonych na terenie Miasta Poznania. 

Spółka prowadzi 3 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 w Poznaniu, ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu oraz ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie (teren składowiska odpadów). Punkty czynne są w godzinach

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek 8:00-16:00

środa 10:00-18:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 10:00-18:00

sobota 8:00-14:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych do Punktu

Z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące rodzaje odpadów:

 • papier
 • metale
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 • zużyte opony z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi 8 opon na rok kalendarzowy 
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odzież i tekstylia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (po wcześniejszym zabezpieczeniu, w tym w szczególności poprzez zabezpieczenie ostrych elementów w sposób zapewniający ochronę przed skaleczeniem)
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • filtry olejowe i powietrza
 • tusze i tonery
 • magnetyczne i optyczne nośniki danych 
 • olej silnikowy
 • czysty styropian opakowaniowy

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty następujące rodzaje odpadów:

 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg. 

Z terenu nieruchomości rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty następujące rodzaje odpadów:

 • papier 
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • szkło
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon na właściciela nieruchomości rekreacyjnej wynosi 8 opon na rok kalendarzowy
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy, płyty kartonowo-gipsowe), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej 
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia 
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (po wcześniejszym zabezpieczeniu)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • filtry olejowe i powietrza
 • tusze i tonery
 • magnetyczne i optyczne nośniki danych
 • olej silnikowy
 • czysty styropian opakowaniowy 

Rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane do Punktu

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzęt budowlany
 • zmieszane odpady budowlane
 • urządzenia przemysłowe
 • odpady poprodukcyjne
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butle gazowe
 • papa
 • okna plastikowe
 • gaśnice
 • wełna mineralna lub skalna
 • zanieczyszczony i szary styropian

 1. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK muszą być wcześniej posegregowane przez osoby je dostarczające oraz niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach, bądź w wyznaczonych przez pracownika obsługi PSZOK miejscach. 
 3. Odpady niebezpieczne należy umieszczać w odpowiednim pojemniku/kontenerze, zachowując szczególną ostrożność, w obecności pracownika obsługi PSZOK. 
 4. Bioodpady należy wysypywać z worków do właściwego oznakowanego kontenera.
 5. Bioodpady w postaci gałęzi i krzewów, a także drzewka świąteczne powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30 cm oraz objętości maksymalnej do 2 m3
 6. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zwierać innych odpadów; meble drewniane (szafy, szafki, regały) w miarę możliwości zaleca się, żeby były rozkręcone/rozłożone na pojedyńcze elementy. 
 8. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów jednośladowych i samochodowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Limit wynosi 8 opon na rok kalendarzowy. 
 9. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Punkt "Drugie Życie Rzeczy" 

drugie zycie energiiPunkt Drugie Życie Rzeczy to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć bezpłatnie przedmioty (rzeczy), które są sprawne, nieuszkodzone, czyste oraz nie stwarzają zagrożenia dla kolejnych użytkowników. W punkcie mieszkańcy mogą pozostawić m. in. meble, zabawki, wózki, rowery dziecięce oraz ceramikę. Spółka daje możliwość ponownego wykorzystania ich przez nowych właścicieli. 

Punkty zlokalizowane są na terenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12 oraz 28 czerwca 1956 r. nr 284 w Poznaniu