Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza konkurs na przygotowanie bajki zawierającej przesłanie o charakterze ekologicznym, związanej z gospodarką odpadami.

Szczegółowa tematyka pracy konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, unieszkodliwianiem itp. Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w formie tekstowej lub w formie tekstowej z elementami grafiki.

Konkurs skierowany jest do grup dzieci z placówek przedszkolnych z terenu Miasta Poznania.

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Organizatora ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, w godzinach 7-15 lub w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy  w terminie 20.09.2021-05.11.2021 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 listopada 2021 roku na stronie internetowej Organizatora,a zwycięskie grupy zostaną o tym fakcie poinformowane również drogą elektroniczną i telefonicznie.

Komisja Konkursowa wytypuje trzy zwycięskie prace konkursowe. Nagrodą dla trzech grup zwycięskich prac konkursowych będzie wizyta w Teatrze Animacji w Poznaniu (listopad/grudzień 2021 r.). Organizator konkursu przewiduje również możliwość przyznania od 1 do 5 wyróżnień. Zwycięskie prace konkursowe oraz prace wyróżnione zostaną przekazane do druku w formie książeczki oraz będą rozpowszechniane w formie elektronicznej.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Regulamin_Konkursu_Mali_Bajkopisarze.pdf

Zał._1.docx

Zał._2.docx

Zał._3.docx

Plakat.pdf