Stworzenie warunków do uruchomienia w Poznaniu zeroemisyjnego transportu zbiorowego opartego o autobusy z napędem wodorowym - to cel podpisanego w czwartek, 17 czerwca listu intencyjnego pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu, Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz Miastem Poznań. 

W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię dla Unii Europejskiej dotyczącą ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (Europejski Zielony Ład). Strategia wprowadziła nowe cele w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej i zaleciła państwom członkowskim podjęcie działań zmierzających do ich osiągnięcia. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu podejmuje aktywne działania zmierzające do realizacji celów w zakresie zwiększania produkcji energii odnawialnej m.in. poprzez wykorzystanie biogazu z bioodpadów zbieranych z terenu Miasta Poznań oraz planowaną budowę farmy fotowoltaicznej na terenach składowiska.

Współpraca podjęta przez sygnatariuszy ma się m.in. przysłużyć w realizacji celów klimatycznych związanych z ograniczeniem emisji CO2 oraz innych związków mających negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców Poznania i Województwa Wielkopolskiego. 

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, sygnatariusze będą pracować nad stworzeniem warunków do uruchomienia w Poznaniu zeroemisyjnego transportu zbiorowego opartego o autobusy z napędem wodorowym. Pierwszym krokiem będzie stworzenie niezbędnej infrastruktury do wytwarzania, dostarczania, magazynowania oraz wykorzystania wodoru na cele transportowe. Ważnym elementem współpracy jest również wzajemne wsparcie w procesie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów oraz wspieranie inicjatyw promujących rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego. Miasto Poznań deklaruje iż, będzie współuczestniczyć w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów, inicjatyw oraz przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla miasta, uwzględniających nowe technologie wodorowe.