logo ZZO

Składowisko odpadów - widok z lotu ptakaSkładowisko odpadów w Suchym Lesie określane jest jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)). Składowisko zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gm. Suchy Las i miasta Poznania.

Na terenie Poznania od 2016 roku funkcjonuje Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK Spalarnia), co wraz ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi przyczyniło się do zaprzestania składowania zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Obecnie na składowisko trafiają m.in. zmieszane odpady budowlane, z czyszczenia ulic i placów, ze studzienek kanalizacyjnych i inne nie zawierające substancji niebezpiecznych.
Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod składowisko wynosi 57 ha. 

W skład obiektów składowiska wchodzą:

 1. Kwatery składowania odpadów i kwatery zrekultywowane
  • nie eksploatowane i zrekultywowane kwatery składowiska (P-1, P-2)
  • w trakcie rekultywacji (P-3)
  • kwatera zamknięta (S-1)
  • w trakcie eksploatacji (S-2A)
  • planowana (S-2B)
 2. Budynek dyspozytorni z zespołem wag elektronicznych.
 3. Zaplecze biurowo - socjalno – warsztatowe
 4. Zespół obiektów instalacji odgazowania i produkcji energii i ciepła - elektrociepłownia biogazowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 5. Zespół obiektów oczyszczania wód odciekowych składowiskowych wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą
 6. Ścieżka edukacyjna
 7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 8. Plac magazynowania i rozbierania odpadów wielkogabarytowych
 9. Automatyczna myjnia kół i podwozi samochodowych

Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów zlokalizowana jest Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych - Biokompostownia.

logo ZZO

3PSZOK to miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadów mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Spółka prowadzi 3 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

PSZOK przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284

tel. 61 833 22 12

poniedziałek-wtorek 8:00 do 17:00

środa-czwartek 9:00-18:00

piątek 11:00-20:00

sobota 8:00 do 14:00

PSZOK przy ul. Wrzesińskiej 12

tel. 61 611 08 11

poniedziałek-wtorek 8:00 do 17:00

środa-czwartek 9:00-18:00

piątek 11:00-20:00

sobota 8:00 do 14:00

PSZOK przy ul. Meteorytowej 1 Suchy Las (teren składowiska odpadów)

tel. 61 811 96 67

poniedziałek-wtorek 8:00 do 17:00

środa-czwartek 9:00-18:00

piątek 11:00-20:00

sobota 8:00 do 14:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych do Punktu

Z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • Papier
 • Metal
 • Tworzywa sztuczne
 • Szkło
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 • Odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe)
 • Odzież i tekstylia
 • Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • Odpady wielkogabarytowe

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • Papier i tektura (w tym opakowania)
 • Tworzywa sztuczne (w tym opakowania)
 • Metale (w tym opakowania)
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Opakowania ze szkła bezbarwnego
 • Opakowania ze szkła kolorowego
 • Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120l na nieruchomość.

Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • Papier i tektura
 • Tworzywa sztuczne
 • Metale
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła
 • Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120l na działkę
 • Odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok.

Rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane do Punktu

 • Zmieszane odpady komunalne
 • Odpady zawierające azbest
 • Części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • Opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • Sprzęt budowlany
 • Zmieszane odpady budowlane
 • Urządzenia przemysłowe
 • Odpady poprodukcyjne
 • Odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • Butle gazowe
 • Papa
 • Okna plastikowe
 • Gaśnice
 • Wata szklana

 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach.
 3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.
 4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego oznakowanego kontenera.
 5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi, krzewów powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30 cm.
 6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zwierać innych odpadów.
 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
  • Odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone)
  • Odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone)
  • Odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.)
  • Odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.)
 9. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości.
 10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).
 11. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Punkt "Drugie Życie Rzeczy" 

drugie zycie energiiPunkt Drugie Życie Rzeczy to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć bezpłatnie przedmioty (rzeczy), które są sprawne, nieuszkodzone, czyste oraz nie stwarzają zagrożenia dla kolejnych użytkowników. W punkcie mieszkańcy mogą pozostawić m. in. meble, zabawki, wózki, rowery dziecięce oraz ceramikę. Spółka daje możliwość ponownego wykorzystania ich przez nowych właścicieli. 

Punkt zlokalizowany jest na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu

logo ZZO

biokompostownia - widok z lotu ptakaInstalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowana jest na północnych obrzeżach miasta Poznania w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie.

Obok Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych jest kluczowym elementem systemu, który pomaga w wywiązaniu się z obowiązku recyklingu odpadów ulegających biodegradacji.

Instalacja stanowi zaplecze techniczne umożliwiające przetwarzanie w procesie fermentacji i kompostownia selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych tj. odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków oraz odpadów kuchennych.

Zastosowanie w obiekcie nowoczesnej technologii przyczynia się do dotrzymania standardów ochrony środowiska w Regionie II. Dodatkowo technologia pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku energii z odpadów oraz recyklingu materii organicznej w trójstopniowym procesie przetwarzania. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych z jednoczesnym pozyskaniem biogazu, pozwala również zmniejszyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych do środowiska. Unieszkodliwianie biogazu przez spalanie w agregatach prądotwórczych obniża emisję dwutlenku siarki i emisję tlenków azotu.

Zachodzące w Instalacji procesy technologiczne prowadzone są w zamkniętej hali. Proces fermentacji i kompostowania odbywa się w zamkniętych, szczelnych komorach. Ponadto hala technologiczna wyposażona jest w moduł oczyszczania powietrza zasysanego z wnętrza obiektu, jako system wentylacji mechanicznej ze skierowaniem powietrza na dwustopniowy proces jego oczyszczania. Po zakończonym procesie kompostowania, gotowy produkt podlega dojrzewaniu, magazynowaniu i konfekcjonowaniu pod wiatą.

Selektywnie zbierane przez mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej odpady biodegradowalne są przetwarzane w energię elektryczną i cieplną oraz kompost.

Inwestycja została dofinansowania ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dodatkowe środki na realizację inwestycji stanowiły między innymi pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.biokompostownia.pl

 

logo ZZO

MPSZOK, to specjalny pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, który kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Do MPSZOK odpady dostarczać mogą mieszkańcy z terenu Miasta Poznania oraz mieszkańcy gmin objętych działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Oddawanie odpadów komunalnych do MPSZOK jest bezpłatne.

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.

Do MPSZOK nie można oddawać:  

 • Materiałów zawierające azbest;
 • Odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie   odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe);
 • Odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych);
 • Odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce;
 • Wszystkich odpadów wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach;
 • Odpadów wielkogabarytowych;
 • Odpadów budowlanych;
 • Opon;
 • Odpadów ulegających biodegradacji;
 • Odpadów komunalnych zmieszanych;
 • Papieru, szkła, tworzyw sztucznych.

Należy pamiętać, iż odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Uwaga! Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.