Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami poprzez eksploatację składowiska odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie, Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych (Biokompostowni) oraz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Działalność Spółki polega w szczególności na:

 1. Zarządzaniu składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
 2. Przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji w Instalacji do odzysku odpadów Biodegradowalnych - Biokompostowni;
 3. Prowadzeniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w tym w szczególności: odpadów niebezpiecznych i obojętnych, biodegradowalnych, innych niż niebezpieczne oraz odpadów wielkogabarytowych;
 4. Bieżącej eksploatacji i końcowej rekultywacji zamkniętych kwater składowania odpadów;
 5. Unieszkodliwianiu biogazu w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz sprzedażą nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej;
 6. Prowadzeniu przedsięwzięć sprzyjających utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta Poznania;
 7. Prowadzeniu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, zbiórce odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odbiorze gromadzonych selektywnie odpadów;
 8. Zbieraniu i odbiorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 9. Odzysku, doczyszczaniu, selekcjonowaniu i sprzedaży odpadów;
 10. Prowadzeniu edukacji ekologicznej;
 11. Produkcji i sprzedaży nawozu organicznego;
 12. Świadczeniu usług wynajmu sprzętu, maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki odpadami;
 13. Prowadzeniu dzierżawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych wraz z usługą mycia;
 14. Sprzedaży pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.
Czas grać dalej Mostbet Online Casino. Zrób to.